پروژه های سرمایه گذاری

مجتمع چند منظوره والفجر ارومیه

مجتمع تجاری ، فرهنگی رزت

پروژه سرمایه گذاری میدان امام

مجتمع تجاری ، تفریحی و سرمایه گذاری

مجتمع تجاری ،تفریحی و سرمایه گذاری