پروژه های اداری

مسجد بیمارستان امام خمینی

سردر بیمارستان امام خمینی

بانک کوثر

ساختمان شماره 3 شهرداری

پل روگذر مجتمع خلیلی

مجتمع مسکونی هواشناسی