پروژه های اداری - تجاری

مجتمع تجاری الغدیر

مجتمع اداری _ تجاری شورا

مجتمع چند منظوره والفجر ارومیه

مجتمع پزشکی - مهندسی- تجاری سعیدی

مجتمع اداری - تجاری غلامی

مجتمع اداری - تجاری بشیری