چارت سازمانی

           بخشهای اصلی در این شرکت به شرح زیر مشغول به فعالیت می باشند :

-          بخش مطالعات و امکان سنجی

-          بخش طراحی

-          بخش نظارت و دفتر فنی

-          بخش مالی و اداری

-          بخش روابط عمومی

-          بخش آموزش و تحقیقات و فن آوریهای نوین

-          بخش امور قراردادها