گالری تصاویر

شرکت مهندسین مشاور سازه ماندگار پیشروافتتاحیه بازرسی کل استان آذربایجان غربی

افتتاحیه بازرسی کل استان آذربایجان غربی

افتتاحیه بازرسی کل استان آذربایجان غربی با حضور جناب آقای سراج ریاست محترم بازرسی کل کشور

افتتاحیه بازرسی کل استان آذربایجان غربی با حضور جناب آقای سراج ریاست محترم بازرسی کل کشور و با مشارکت مشاور طرح شرکت سازه ماندگار پیشرو به مدیریت مهندس بهزاد آقایی

جناب آقای سراج ریاست محترم بازرسی کل کشور

جناب آقای سراج ریاست محترم بازرسی کل کشور

افتتاحیه بازرسی کل استان آذربایجان غربی با حضور جناب آقای سراج ریاست محترم بازرسی کل کشور و با مشارکت مشاور طرح شرکت سازه ماندگار پیشرو به مدیریت مهندس بهزاد آقایی